Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Gdy nie zgadzasz się ze sposobem likwidacji szkody

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016
Gdy nie zgadzasz się ze sposobem likwidacji szkody

Co zrobć, gdy nie zgadzasz się z omdową wypłaty odszkodowania? Ze zbyt niską wartością odszkodowania czy innymi decyzjami ubezpieczyciela, w których wg. Ciebie nie wywiązuje się on ze swych zobowiązań?

 Poniżej chcielibyśmy przybliżyć Ci, jakie masz możliwości postępowania. Istnieją 3 rodzaje działań, które możesz podjąć.

Reklamacja

Pierwszym krokiem winno być zawsze złożenie reklamacji do zakładu ubezpieczeń. Możesz to zrobić pisemnie (tradycyjna korespondencja bądź mailowa) lub ustnie (telefonicznie bądź w oddzialen ubezpieczyciela). Odpowiedź musisz otrzymać pisemnie.

Zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakład ubezpieczeń ma 30 dni na ustosunkowanie się do Twojej reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeń musi przekazać Ci następujące informacje:

 • Wyjaśnić przyczyny przedłużonego rozpatrywania reklamacji
 • Wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
 • Określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi

Maksymalny czas, w ramach, którego powinieneś uzyskać odpowiedź to 60 dni.

W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie udzieli Ci odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni (lub 60 dni w szczególnie skoplikowanych przypadkach), reklamację zgodnie z w/w Ustawą, uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z Twoją wolą.

Rzecznik Finansowy

W przypadku, gdy stanowisko zakładu ubezpieczeń przedstawione w odpowiedzi na reklamację, nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące, w kolejnym kroku, możesz wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Ten krok możesz podjąć tylko wtedy, gdy wcześniej wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego.

Zwrócenie się o pomoc do rzecznika, to coraz częściej stosowany rodzaj działania przez klientów zakładów ubezpieczeń. W okresie 2011-2014, do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) corocznie wpływało ponad 15 000 skarg i wniosków o podjęcie działań. Dla porówniania 10 lat temu takich wniosków było trzykrotnie mniej.

W wyniku działania Rzecznika Ubezpieczonych, w roku 2015 zakłady ubezpieczeń uznały zasadność skarg dla 27% przekazanych interwencji. W 2014 skuteczność interwencji była na poziomie 28,9% a w 2013 roku 33,6%.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego, po jego otrzymaniu, Rzecznik występuje do zakładu ubezpieczeń w ramach postępowania skargowego. Całą korespondencję Rzecznika z zakładem ubezpieczeń otrzymasz do wiadomości.

Od 2016 roku, Rzecznik Finansowy ma również możliwość prowadzenia pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami zakładów ubezpieczeń a zakładami ubezpieczeń. Rzecznik może przeprowadzić takie postępowanie na Twój wniosek. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby Rzecznik wszczął postępowanie:

 • Wyczerpałeś drogę postępowania reklamacyjnego
 • Wniosek nie służy spowodowaniu uciążliwości dla ubezpieczyciela
 • Spór nie jest lub nie był rozpatrywany przez sąd lub inny uprawniony organ
 • Rozpatrzenie sporu nie spowoduje poważnych zakłuceń skutecznego przeprowadzenia postępowania przy Rzeczniku
 • Składając wniosek uiściłeś opłatę w wysokości 50 zł

 Udział ubezpieczyciela w postępowaniu pozasądowym jest obowiązkowy. W toku postępowania Rzecznik zapoznaje zakład ubezpieczeń z Twoim roszczeniem. Przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz propozycję zakończenia sporu. W przypadku braku polubownego zakończenia postępowania Rzecznik sporządza opinię, w której zawiera ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie sądowe

Swoich racji możesz również dochodzić na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, powództwo w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia wytoczyć można przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Termin, w którym można złożyć pozew do sądu, to 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. W toku procesu sądowego należy udowodnić zasadność swoich roszczeń.

Podsumowanie

 • Jeśli wg. Ciebie zakład ubezpieczeń nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań możesz podjąć trzy rodzaje działań
 • Pierwszym działaniem jest pisemne lub ustne złożenie reklamacji
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni (lub 60 dni w szczególnie skoplikowanych przypadkach)
 • Jeśli nie zgadzasz się z treścią odpowiedzi na reklamację, możesz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie
 • Skuteczność interwencji podjętych przez Rzecznika w ostatnich w ostatnich 3 latach była na poziomie 27 – 33,6%
 • Trzecim działaniem, które możesz podjąć jest dochodzenie swoich racji na drodze postępowania sądowego
 • Termin, w którym można złożyć pozew do sądu, to 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.