Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Co powinieneś wiedzieć o polisach szkolnych

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2017
Co powinieneś wiedzieć o polisach szkolnych

Czy ubezpieczenia szkolne są obowiązkowe? Kiedy faktycznie mogą się przydać? Czy musisz wykupić je w szkole? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule, który w dużej mierze opiera się o wnioski z raportu Rzecznika Finansowego dot. ubezpieczeń szkolnych, przygotowanego w 2017 roku.

Czym w ogóle są ubezpieczenia szkolne?

Ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej czyli tzw. ubezpieczenia szkolne, są ubezpieczeniami z kategorii Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Zapewniają ochronę życia, zdrowia oraz stanowią rekompensatę za niezdolność do nauki. To czego rodzice nie są czasem świadomi, to fakt że chronią, ale nie w każdych okolicznościach.

Ubezpieczenia szkolne chronią ubezpieczone dziecko jeśli uraz bądź utrata życia nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, czyli zdarzenia określanego w umowach ubezpieczeniowych jako nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną (niezależną od woli osoby ubezpieczonej).

To o czym również nie wszyscy wiedzą, to fakt, że niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują je przez cały rok. Jeśli nie zdążysz ubezpieczyć dziecka na początku roku szkolnego, lub chcesz ubezpieczyć dziecko np. w zw. z jakimś wyjazdem możesz to zrobić także po zakończeniu września.

Czy dziecko musi mieć ubezpieczenie szkolne?

Wielu rodziców uważa, że ubezpieczenie szkolne jest częścią wyprawki szkolnej i że jest obowiązkowe. Tymczasem wcale tak nie jest. Ubezpieczenie NNW dziecka jest ubezpieczeniem dobrowolnym (nieobowiązkowym). To od woli rodzica lub opiekuna zależy czy wykupi dziecku ubezpieczenie.

Często sami nauczyciele myślą, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe i wzmacniają błędne przekonania rodziców. Dlatego samo Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza, że ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły i przy wycieczkach organizowanych na terenie Polski, są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Wyjątek od powyższego stanowią jedynie wyjazdy zagraniczne. Wg obowiązujących przepisów prawnych, obowiązkowym ubezpieczeniem NNW dzieci związanym z ich funkcjonowaniem w szkole jest ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie leczenia, gdy dziecko wyjeżdża na imprezę poza granicami naszego kraju.

Tak więc to Ty decydujesz czy Twoje dziecko ma zostać ubezpieczone oraz w jakim zakresie.

Kupić w szkole czy nie?

Jest to pytanie, które możesz sobie zadać idąc na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym i kiedy musisz dokonać różnych wpłat. Na fundusz klasowy, na komitet rodzicielski czy właśnie, na ubezpieczenie. Czy jednak musisz kupić ubezpieczenie w szkolne? Przez lata utarł się zwyczaj, że tak należy właśnie zrobić. Zwyczaj ten jednak nie ma nic wspólnego faktycznym obowiązkiem. Szkoła nie ma prawa żądać jego wykupienia za swoim pośrednictwem. Co więcej, instytucje takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Rzecznik Finansowy mają poważne wątpliwości czy szkoła powinna się zajmować pośrednictwem przy zawieraniu ubezpieczeń szkolnych.

W ocenie KNF sytuacja, w której szkoła zawiera ubezpieczenie NNW w imieniu rodziców i otrzymuje wynagrodzenie lub inne korzyści od firmy ubezpieczeniowej, może stanowić konflikt interesów przejawiający się przedkładaniem korzyści własnych szkoły nad interes ubezpieczonych. Innymi słowy, szkoła może skłaniać się do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, który przekaże jej najlepszą gratyfikację, ale nie musi jednocześnie przygotować najbardziej optymalnego ubezpieczenia dla dzieci.

Rzecznik Finansowy w swoim raporcie z 2017 roku, zwraca także uwagę, że zdarzają się sytuacje gdy rodzice, którzy ubezpieczyli dzieci za pośrednictwem szkoły, nie wiedzą kiedy i za co faktycznie mogą otrzymać odszkodowanie. W ocenie Rzecznika wiąże się to m.in. z faktem, że często rodzice nie są dobrze informowani przez szkołę o warunkach ubezpieczenia zanim opłacą koszt polisy. Zdarza się też, że OWU, czyli dokument opisujący odpowiedzialność ubezpieczyciela znajduje się w sekretariacie szkolnym, a nie zawsze jest do niego dostęp.

Jaką ochronę dają ubezpieczenia szkolne?        

Ubezpieczenia szkolne przewidują wypłatę odszkodowania głównie w przypadku:

 • śmierci dziecka
 • uszczerbku na zdrowiu dziecka

W przypadku śmierci dziecka wypłacone zostaje świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (sumy, na którą dziecko zostało ubezpieczone). Niektóre oferty zawierają podwyższenie tej kwoty, jeśli śmierć zaszła w określonych warunkach – np. dodatkowe 50% sumy ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w skutek wypadku komunikacyjnego.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu (czyli np. po złamaniu którejś z kończyn) wysokość ubezpieczenia zostanie wyliczona jako procent sumy ubezpieczenia. W polisach szkolnych ubezpieczyciele wskazują jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony za określony uraz (np. 1% sumy ubezpieczenia za złamany palec) wg tabel podanych w OWU.

Dlatego gdy będziesz wybierać polisę dla swojego dziecka zastanów się jaka powinna być suma ubezpieczenia? Czy warto wybrać najtańszą polisę? Raport Rzecznika Finansowego wskazuje, że rodzice często są rozczarowani poziomem uzyskiwanych odszkodowań. Nie ma się czemu dziwić gdy np. za złamanie ręki bez przemieszczenia, czyli jeden z bardziej typowych urazów, odszkodowanie wyniesie ok. 100 zł.

Oczywiście im wyższa cena polisy, tym wyższa będzie też suma ubezpieczenia (oraz kwota wypłaconych świadczeń). Wyższa cena polisy umożliwia także zwiększenie zakresu zdarzeń/zachorowań w wyniku, których Tobie i Twojemu dziecku będzie przysługiwać prawo do odszkodowania.

Dla przykładu poniżej przedstawiamy porównanie warunków ubezpieczenia w jednym z zakładów ubezpieczeń, w zależności od ceny polisy.

Składowe pakietu

Oszczędny

Optymalny

Maksymalny

Prestiż

Cena polisy

30  zł

  55  zł

  83  zł

  169  zł

Śmierć Ubezpieczonego

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

5 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW

4 000 zł

4 500 zł

6 000 zł

10 000 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3 000 zł

6 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

Koszty leczenia

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty operacji plastycznych

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty rehabilitacji

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Wstrząśnienie mózgu

500 zł

500 zł

500 zł

750 zł

Uciążliwe leczenie – następstwa NW

500 zł

750 zł

1 000 zł

1 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

Pogryzienie przez zwierzęta

200 zł

250 zł

300 zł

300 zł

Osierocenie

2 000 zł

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

Zdiagnozowanie sepsy

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek choroby

 

 

 

300 zł

Czasowa niezdolność do pracy lub nauki

 

 

 

3 000 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu      

 

 

 

20 000 zł

Dodatkowe świadczenia

Jak pokazuje powyższy przykład, wypłata odszkodowania za śmierć lub uraz, to tylko część świadczeń wypłacanych jako konsekwencja nieszczęśliwego wypadku dziecka.

To jakie dodatkowe świadczenia będzie obejmowała polisa zależy od oferty danego zakładu ubezpieczeń oraz wybranego pakietu ubezpieczenia. Oferta dostępnych ubezpieczeń szkolnych jest szeroka. Jeśli chcesz uprościć sobie życie i dokonać świadomego wyboru polisy dla dziecka, możesz skorzystać z porównania polis, które możemy dla Ciebie przygotować.

Wybierając polisę z dodatkowymi świadczeniami miej na uwadze to o czym rodzice często zapominają. Ubezpieczyciel wypłaca tylko taką kwotę z tytułu dodatkowych świadczeń, do jakiej się zobowiązał w warunkach ubezpieczenia. Na przykład jeżeli zobowiązał się do pokrycia kosztów za leczenie stomatologiczne do 1500 zł, to nawet jeśli zapłacisz za takie leczenie więcej, ubezpieczyciel wypłaci Ci maksymalnie 1500 zł.

 Wyłączenia

Najczęściej pojawiającymi się wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczycieli są następstwa nieszczęśliwych wypadków:

 • powstałych w wyniku udziału ubezpieczonego w bójce (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • związanych z uszkodzeniami ciała i chorobami zdiagnozowanymi przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową,
 • związanych z wadami wrodzonymi ubezpieczonego,
 • powstałych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, jak też w stanie po spożyciu środków odurzających lub innych substancji psychotropowych.
 • związanych z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów,
 • spowodowane uprawianiem sportów wysokiego ryzyka oraz uprawianiem sportów ekstremalnych,

Duże różnice w ofercie ubezpieczycieli występują w zakresie tego, co ubezpieczyciel określa jako sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportów. Jeśli Twoje dziecko chodzi na zajęcia sportowe koniecznie zwróć na to uwagę przy wyborze polisy, jeśli chcesz by faktycznie Twoje dziecko było objęte ochroną ubezpieczeniową. Oczywiście możemy Ci pomóc znaleźć odpowiednią ofertę dla Twojego sportowca.

 Pozytywne dodatki szkolnego NNW

Popularnie o ubezpieczeniu NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej mówi się „ubezpieczenie szkolne”. Tymczasem większość firm ubezpieczeniowych w tych polisach NNW oferuje ubezpieczenie całoroczne. Obejmuje ono okres roku szkolnego, ale także wakacji.

Dodatkowo często ubezpieczenia szkolne są ubezpieczeniami, które chronią dziecko przez całą dobę, a nie tylko w czasie zajęć szkolnych.

Obszar ubezpieczenia może obejmować nie tylko Polskę. Jest to bardzo korzystne jeśli chcesz wybrać się na zagraniczne wakacje, lub jeśli Twoje dziecko będzie wyjeżdżać na jakąś imprezę/kurs organizowane za granicą.

Ubezpieczenie szkolne ma też tę zaletę, że uzyskanie odszkodowania z tego ubezpieczenia nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń z innych polis. Jeśli dziecko ulegnie np. wypadkowi komunikacyjnemu, to odszkodowanie zostanie wypłacone z OC sprawcy wypadku jak również ubezpieczenia szkolnego. Tak samo z innych polis, które będą chronić jego życie i zdrowie.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie dziecka na terenie szkoły lub podczas wycieczki w Polsce nie jest obowiązkowe.
 • Gdy zdecydujesz się na jego zakup, nie musisz go kupować za pośrednictwem szkoły.
 • Ubezpieczenia szkolne chronią od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli nagłych zdarzeń wywołanych czynnikiem zewnętrznym.
 • Polisy z niską sumą ubezpieczenia mogą prowadzić do rozczarowań związanych z wysokością wypłaconego ubezpieczenia.
 • Bardziej rozbudowane polisy mogą obejmować pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia, hospitalizacji czy zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Dzięki polisie szkolnej Twoje dziecko może być ubezpieczone przez cały rok, na obszarze Polski i za granicą.
 • Uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń z innych polis.
 • Oferta rynkowa jest szeroka, dlatego daje możliwość znalezienia optymalnej polisy dla dziecka.
 • Jeśli chcesz wybrać dla polisę dopasowaną do aktywności Twojego dziecka, przedstawimy Ci zestawienie wybranych ofert i pomożemy Ci wybrać optymalną ochronę >